Algemene Voorwaarden

Privacy Policy

Cookies Policy

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van BYE BRA, die te vinden is op https://byebra.com, uiteengezet.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf BYE BRA niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze voorwaarden, de Privacyverklaring en de Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Wij”, verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op elke overeenkomst tot levering van goederen (hierna: “Overeenkomst”) tussen de naamloze vennootschap Bye Bra BV, gevestigd te Rotterdam, hierna: “Bye Bra” en degene die de goederen aanschaft, hierna: “Koper”. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Bye Bra zijn aanvaard.

De toepasselijkheid van algemene en/of andere (inkoop)voorwaarden van Koper wordt door Bye Bra uitdrukkelijk uitgesloten.

Koper met wie Bye Bra een Overeenkomst onder deze Algemene Voorwaarden heeft gesloten, aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op alle volgende overeenkomsten en leveringen.

Bye Bra is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bye Bra zal Koper tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.

Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Totstandkoming van de Overeenkomst

De offertes van Bye Bra zijn niet-bindend. Tenzij anders vermeld in de offerte is de offerte niet langer dan 14 (veertien) dagen geldig.

Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch van toepassing op nabestellingen. Een overeenkomst tussen Bye Bra en Koper komt tot stand wanneer Bye Bra een opdracht schriftelijk aan Koper bevestigt en komt tot stand wanneer Bye Bra de opdracht binnen vier weken na plaatsing ervan uitvoert.

Wijzigingen in de Overeenkomst treden slechts in werking indien deze schriftelijk door zowel Bye Bra als Koper zijn aanvaard.

Levering

De opgegeven leveringsdatum is altijd louter indicatief en is geen strikte termijn. Bye Bra zal redelijke inspanningen leveren om de aangegeven leveringsdatum na te leven. In geen geval kan enige vertraging in de overeengekomen leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bye Bra zal de Koper informeren zodra zij enige aanwijzing heeft dat de leveringsdatum niet zal worden gehaald. Indien mogelijk zal Bye Bra een indicatie geven van de nieuwe leveringsdatum. Indien de Koper een consument is (d.w.z. een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), kan de Koper de Overeenkomst opzeggen indien de leveringstermijn wordt vertraagd.

Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats vanuit het magazijn van Bye Bra.

Om een tijdige en succesvolle levering te garanderen, is het Bye Bra-leveringssysteem afhankelijk van correcte verzendingsgegevens en input van de klant. Succesvolle levering loopt het risico in geval van verkeerde of onjuiste postcodes, ontbrekende huis- en/of deur/appartement nummers en/of ontbrekende of onvolledige straatnamen. Onze bezorgers zullen niet in staat zijn om hun service te verlenen binnen de genoemde termijnen als een van deze onjuist, onvolledig of ontbrekend zijn. Bye Bra kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren of ontbrekende bestellingen bij een van onze bezorgers als gevolg van onjuiste adresgegevens. Onze leveringspartners zullen ons niet vergoeden voor pakketten die met onjuiste adressen zijn verzonden. De koper gaat ermee akkoord dat het opgegeven adres het volledige correcte verzendadres is.

Bye Bra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die worden veroorzaakt door officiële feestdagen in transitlanden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot BYE BRA gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van BYE BRA.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker wordt. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn BYE BRA en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op BYE BRA. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze van BYE BRA voor uw eigen persoonlijk gebruik gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Dat moet je niet doen:

 • Materiaal heruitgeven van BYE BRA
 • Verkoop, huur of sublicentie materiaal van BYE BRA
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van BYE BRA
 • Herverdeling van de inhoud van BYE BRA

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Terms And Conditions Generator en de Privacy Policy Generator.  

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. BYE BRA filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Commentaren geven niet de meningen en standpunten van BYE BRA, haar agenten en/of filialen weer. Commentaren geven de standpunten en meningen weer van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is BYE BRA niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Comments op deze website.

BYE BRA behoudt zich het recht voor om alle Commentaren te controleren en alle Commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 • U hebt het recht om de Commentaar op onze website te plaatsen en u hebt alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Commentaren vallen geen intellectueel eigendomsrecht binnen, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van enige derde partij;
 • De Commentaar geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevat dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De Commentaar zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent BYE BRA hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online gidsen kunnen een link naar onze Website maken op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven maken; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website plaatsen zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • dot.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online directory’s;
 • internetportalen;
 • accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus; and
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als wij daartoe besluiten: (a) de link ons niet ongunstig zou maken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van BYE BRA compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, steun of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten inhoudt; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar BYE BRA. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL’s van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze Website linken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of
 • Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van BYE BRA is niet toegestaan voor het linken zonder merklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoud Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Geen enkele link(s) mag op een Website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, of anderszins in strijd is met, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derde partijen.

Uw Privacy

Lees het Privacy beleid.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet dat deze volledig of accuraat is, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal dat doen:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit alle aansprakelijkheid uit die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.